Νέα > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ - ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α' ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ - ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α' ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ - ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α' ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ - ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Α' ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Μετά τη λήξη της διαδικασίας επιλογής - προδέσμευσης των υποψηφίων μαθητευομένων από τις Επιχειρήσεις για τον Α' Κύκλο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (ημερομηνία λήξης 18.04.2013), οι απόφοιτοι που επιλέχθηκαν από τις Επιχειρήσεις θα πρέπει:

Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, να εκτυπώσουν το Κουπόνι Μαθητείας και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους (σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 2315/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-0Ο7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους και την υπ' αρ. πρωτ. 2809/06.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΦ9-ΩΒΣ) Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) σε αρμόδια Σχολική Μονάδα της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία προδέσμευσης τους και πριν την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στο Κουπόνι Μαθητείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Ακριβές αντίγραφο τίτλων σπουδών:
α. Απολυτήριο ΕΠΑΛ και Πτυχίο ΕΠΑΛ για αποφοίτους ΕΠΑΛ (και τα δυο θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί κατά τα σχολικά έτη 2010-2011 ή 2011-2012 ή εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 ή 2010-2011 ή 2011-2012).
β. Πτυχίο για αποφοίτους ΕΠΑΣ και ΤΕΕ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
γ. Απολυτήριο για αποφοίτους Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
2. Ακριβές αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για αλλοδαπούς).
3. Ακριβές αντίγραφο απολυτηρίου στρατού (για αποφοίτους άρρενες του σχολικού έτους 2009-2010).
4. Αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου με πρώτο δικαιούχο τον ίδιο και αριθμό ΙΒΑΝ.
5. Γνωμάτευση / Βεβαίωση αναπηρίας (Γνωμάτευση / Βεβαίωση από ΚΕΔΔΥ ή από δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα εφόσον πρόκειται για άτομο με αναπηρία που έχει αποφοιτήσει από ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ. Η εν λόγω γνωμάτευση δεν απαιτείται για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
6. Συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή, Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων του Προγράμματος (επισυνάπτεται).

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών