Νέα > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7215/11.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΜΕ ΘΕΜΑ "ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α' ΚΥΚΛΟΥ" ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7215/11.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΜΕ ΘΕΜΑ "ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α' ΚΥΚΛΟΥ" ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7215/11.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΜΕ ΘΕΜΑ "ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α' ΚΥΚΛΟΥ" ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Ενημερώνουμε τις Δημόσιες Σχολικές Μονάδες Τεχνικής Εκπαίδευσης της χώρας (πλην των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 7215/11.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΓ9-ΗΝΚ) Απόφαση Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. την οποία επισυνάπτουμε στο παρόν μήνυμα, δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους του Πίνακα Αποδεκτών, οι οποίοι δεν ενημερώθηκαν κατά τα οφειλόμενα και δεν υπέβαλλαν  δικαιολογητικά για το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» ή αυτά υποβλήθηκαν μετά την οριζόμενη ημερομηνία λήξης, να τα υποβάλλουν, έως και την Πέμπτη 20.06.2013, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της Μαθητείας.

Ενημερώνουμε τις Δημόσιες Σχολικές Μονάδες Τεχνικής Εκπαίδευσης της χώρας (πλην των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 7215/11.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΓ9-ΗΝΚ) Απόφαση Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. την οποία επισυνάπτουμε στο παρόν μήνυμα, δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους του Πίνακα Αποδεκτών, οι οποίοι δεν ενημερώθηκαν κατά τα οφειλόμενα και δεν υπέβαλλαν  δικαιολογητικά για το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» ή αυτά υποβλήθηκαν μετά την οριζόμενη ημερομηνία λήξης, να τα υποβάλλουν, έως και την Πέμπτη 20.06.2013, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της Μαθητείας.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι για το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» κάθε Σχολικής Μονάδας, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά των αποφοίτων που θα επιλέξουν τη Μονάδα τους για να τα καταθέσουν και να προχωρήσουν σε εξέταση τους για την περίπτωση μη εγκυρότητας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2317/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩ9-Μ44) Εγκύκλιο του Γ.Γ. και την υπ’ αρ. πρωτ. 2810/06.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΦ9-ΞΝΨ) Διευκρινιστική Εγκύκλιο και να ενημερώσουν το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος (μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr) για την παραλαβή και το αποτέλεσμα του ελέγχου, έως και την Πέμπτη 20.06.2013.

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών