Πληροφορίες > Απόφοιτοι

Απόφοιτοι

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους» υλοποιείται σήμερα ειδικό Πρόγραμμα για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» - Άξονες 4 και 5.

Δίνεται η δυνατότητα σε νέους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των 2 σχολικών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης της δημόσιας πρόσκληση προς τους αποφοίτους ή 3 ετών εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε επιχειρήσεις λαμβάνοντας υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας.

Δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή έχουν Απόφοιτοι Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης δηλ των Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (Επαγγελματικά Λύκεια - Επαγγελματικές Σχολές) και Απόφοιτοι αντιστοίχων Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης- ΕΕΕΚ & ΤΕΕ β’ βαθμίδας).

Στους νέους αποφοίτους δίνεται η δυνατότητα μέσω της Μαθητείας να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα, σε επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους έτσι ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους και να καταστεί ευκολότερη η είσοδος τους στην αγορά εργασίας.

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο των εγκριθεισών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δηλώσεις Θέσεων Μαθητείας θα γίνονται από Επιχειρήσεις πανελλαδικά εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου (λόγω έλλειψης διαθέσιμης χρηματοδότησης). Βέβαια, δικαιούχοι μπορεί να είναι οι απόφοιτοι Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι Απόφοιτοι εγγράφονται στο Σύστημα και δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για - έως (4) – θέσεις Μαθητείας τις οποίες έχουν δηλώσει οι Επιχειρήσεις.

Κατά την εγγραφή στο Σύστημα ζητούνται τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο.
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
  • Στοιχεία ταυτότητας (Αριθμός).
  • Στοιχεία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου) (Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, Μήνας/Έτος Αποφοίτησης).
  • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο).
  • Email.
  • Αριθμός - ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η υποτροφία (εφόσον επιλεγούν)
  • Αναπηρία: Σε περίπτωση αναπηρίας δηλώνεται η κατηγορία αναπηρίας (1. Νοητική καθυστέρηση, 2.Αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 3. Κινητικές αναπηρίες, 4. Χρόνια νοσήματα, 5. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (σύνδρομο Asperger)
  • Επιθυμητός κωδικός χρήστη και εμπιστευτικός κλειδάριθμος πρόσβασης (password).

Κατόπιν διαδικασίας επιλογής από τις Επιχειρήσεις και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, προσφέρεται θέση Μαθητείας έως έξι (6) μήνες (*εκτός αν για κάποιο ειδικό λόγο γίνει διακοπή νωρίτερα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους όρους του Προγράμματος). Η μαθητεία είναι για έξι (6) ώρες κάθε εργάσιμη ημέρα.

Για την πραγματοποίηση της μαθητείας χορηγείται υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων – μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων και του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. – η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματική Εμπειρίας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης» στου Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διακοπής Μαθητείας, ο απόφοιτος έχει δυνατότητα επανεγγραφής σε επόμενο κύκλο, μέχρι και 2 φορές, για όσο χρόνο θα υπολείπεται για τη συμπλήρωση Μαθητείας 6 μηνών.

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών